powered by Typeform

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1. Akredytacje mogą być przyznane jedynie tym mediom, które wypełnią formularz akredytacyjny do 20 września 2019 roku.
2. Liczba akredytacji jest limitowana.
3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku akredytacyjnego jest kompletne uzupełnienie formularza. Wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę.
4. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
5. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny oraz do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia akredytacyjne.
6. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje drogą mailową, najpóźniej do 23 września 2019 roku.
7. Akredytacje uprawniają do bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach 7. edycji festiwalu MIASTOmovie oraz do utrwalenia ich przebiegu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego (poza projekcjami filmowymi).
8. Akredytacje będą przyznawane jednemu przedstawicielowi reprezentującemu dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Wyjątkami są Patroni Medialni imprezy.
9. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji oraz nie wywiązania się ze wszystkich deklarowanych świadczeń Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
10. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących akredytacji medialnych jest Kuba Żary – zary@wrocff.com.pl